[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Lai Châu; huyện Quan; khu Phúc Sơn; Tê Hà; Liễu Thành; thành phố Yên Đài (2); thành phố Truy Bác (3); khu Văn Đăng; Nam Định; thành phố Đông Doanh; khu Trương Điếm (4); Sơn Đông (3); Bác Hưng; Lâm Thanh (3); khu Bác Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431483.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share