[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Tảo Trang; Chiêu Viễn (5); khu Thành, Chiêu Viễn (2); Thái An (6); thành phố Long Khẩu; thành phố Tân Châu; Uy Hải (3); Truy Bác (2); thị trấn Tế Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431491.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share