[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bình Hương; Chương Thụ, Nghi Xuân (2); Nghi Xuân (2); Cống Châu; Nghi Xuân, Cao An (3); Nam Xương; khu Thanh Vân Phổ, Nam Xương; Quảng Phong, Thượng Nhiêu; Liêm Khê; huyện Tiến Hiền, Nam Xương; Nam Xương (2); Nghi Phong; Tân Dư.

Nhóm học Pháp ở:  Nghi Xuân, Cao An (2); Nam Xương; khu Thanh Sơn Hồ, Nam Xương; Cửu Giang; Liêm Khê; Quảng Phong, Thượng Nhiêu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431627.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share