[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Cát Lâm; Liễu Hà, Thông Hóa (2); Thao Nam, Bạch Thành (5); Thông Hóa (3); Bạch Thành (2); Diên Biên, Cát Lâm; thành phố Diên Cát, châu tự trị Diên Biên; Tùng Nguyên; Giang Nguyên, Bạch Sơn.

Nhóm học Pháp ở: Thao Nam, Bạch Thành; Thông Hóa (3); Cát Lâm; Phủ Tùng, Bạch Sơn.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431644.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share