[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Nội Nông Cổ, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Hải Nạp Nhĩ (3); Núi Nguyên Bảo (5); thành phố Xích Phong (2); Mạc Kỳ (2); Lâm Tả Kỳ (4); khu Hồng Sơn (4); Bảo Xương; thành phố Nha Khắc Thạch.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431550.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share