[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hắc Long Giang (3); Mẫu Đan Giang; Tuy Hóa (3); khu Y Xuân, thành phố Y Xuân; thành phố Y Xuân (4); Thiết Lực, Y Xuân; Song Áp Sơn; Hạc Cương (2); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang (2); Ninh An, Mẫu Đan Giang; Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431641.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share