[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hà Nam (1); thành phố Nam Dương (1); thành phố Bình Đỉnh Sơn (2); Hứa Xương (3); địa khu Tam Môn Hiệp (3); khu Thiểm Châu (1); thành phố Lạc Dương (4); thành phố Tháp Hà (1); thành phố Bộc Dương (1); thành phố Tiêu Tác (1); thành phố Chu Khẩu (1); Tân Hương (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431578.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share