[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Chiết Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Chiết Giang (1); Ninh Ba (3); Hàng Châu (6); Lệ Thủy (2); thành phố Ôn Châu (8); Văn Thành (1); Đài Châu (3); thành phố Kim Hoa (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/浙江大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431580.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share