[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Vân Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vân Nam (1); Côn Minh (7); Côn Cương (2); Tung Minh (5); châu Sở Hùng (3); châu Đại Lý (2); thành phố Phổ Nhĩ (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431604.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share