[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hồ Bắc (3); thành phố Thập Yển (1); thành phố Tương Dương (1); thành phố Tùy Châu (1); thành phố Vũ Hán (10); thành phố Kinh Châu (1); thành phố Hoàng Cương (4); thành phố Hoàng Thạch (1); châu Ân Thi (1); thành phố Hàm Ninh (1); tám trường cao đẳng và đại học tỉnh Hồ Bắc (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431581.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share