[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cam Túc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Bạch Ngân (2); Thiên Thủy (3); thành phố Vũ Uy (3); thành phố Lan Châu (7); thành phố Kim Xương (1); địa khu Định Tây (3); thành phố Trương Dịch (1); thành phố Bình Lương (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431584.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share