[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thường Đức (8); Sâm Châu (5); thành phố Nhạc Dương (1); Tương Đàm (1); thành phố Hành Dương (3); Bình Giang (1); Chu Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431582.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share