[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Liêu Ninh tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Liêu Ninh (5); thành phố An Sơn (10); Phủ Thuận (3); thành phố Thiết Lĩnh (2); thành phố Doanh Khẩu (1); Pháp Khố (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431591.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share