[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hắc Long Giang (2); thành phố Tuy Hóa (6); Hàn Gia Viên (2); Đại Hưng (1); thành phố Mẫu Đơn Giang (5); thành phố Y Xuân (1); thành phố Hắc Hà (1); Thất Đài Hà (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431600.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share