[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tứ Xuyên (2); thành phố Đức Dương (5); huyện Khai Giang (2); Quảng An (2); thành phố Mi Sơn (1); Nam Sung (6); Phàn Chi Hoa (4); Tư Dương (1); châu Lương Sơn (2); thành phố Xạ Hồng (1); Đạt Châu (1); Toại Ninh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431614.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share