[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Phàn Chi Hoa (2); huyện Vinh, Tự Cống; Nhân Thọ; Trung Giang, Đức Dương (5); Lãng Trung, Nam Sung; Toại Ninh; trấn Lý Độ, Gia Lăng, Nam Sung (4); Quảng Hán, Đức Dương; Thuận Khánh, Nam Sung; Tư Dương; Cổ Lận, Lô Châu; Vạn Nguyên, Đạt Châu.

Nhóm học Pháp ở: trấn Lý Độ, Gia Lăng, Nam Sung; Nam Sung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431646.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share