[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Quảng Đông; Sán Đầu (5); Thâm Châu (8); Đông Quản (2); La Định, Vân Phù; Huệ Châu; Nam Hải, Phật Sơn; Điện Bạch, Mậu Danh; Dương Giang; Đài Sơn, Giang Môn; Mai Châu; Châu Hải; Phật Sơn.

Nhóm học Pháp ở: Thâm Châu (2); Trạm Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431621.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share