[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Tây; Bình Định, Dương Tuyền (3); Hãn Châu; Cự Thành, Bình Định, Dương Tuyền; huyện Kỳ, Tấn trung; Đại Đồng (2); Vân Châu, Đại Đồng; huyện Quảng Linh, Đại Đồng (4); Văn Thủy, Lữ Lương; Tích Dương, Tấn Trung; Vận Thành; Thái Nguyên (6); Vạn Bách Lâm, Thái Nguyên; Hạnh Hoa Lĩnh, Thái Nguyên; Nghênh Trạch, Thái Nguyên; Tấn Nguyên, Thái Nguyên; Tấn Thành; Đại Đồng, Vân Cương.

Nhóm học Pháp ở Thái Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–431620.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share