[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bình Đính Sơn (5); Hoài Dương, Chu Khẩu (2); Nam Dương (2); Lạc Dương (2); Thương Khâu; huyện Ôn, Tiêu Tác; Hứa Xương; Chu Khẩu (4); Khai Phong; một thôn mới ở Hà Nam; Lâm Châu, An Dương; Tiêu Tác.

Nhóm học Pháp ở: Nam Dương; Lạc Dương; Hứa Xương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431630.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share