[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Sơn Đông (2); thành phố Yên Đài (8); Tri Bác (4); Nhật Chiếu (1); Uy Hải (4); Tế Ninh (2); thành phố Đông Doanh (2); thành phố Liêu Thành (1); Lai Vu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431619.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share