[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Liêu Ninh (4); Lập Sơn, An Sơn; Phủ Thuận (3); Xương Đồ, Thiết Lĩnh; trấn Hạ Phì Địa, Khai Nguyên, Thiết Lĩnh; Tụ Nham, An Sơn (4); Thiết Lĩnh (2); An Sơn (3); Đan Đông; Thành Bảo, Đan Đông; Phụ Tân.

Nhóm học Pháp ở: Phủ Thuận (2); Tụ Nham,  An Sơn.

Nhóm giảng chân tướng ở Doanh Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431636.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share