[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Cam Túc (3); huyện Vĩnh Tĩnh thuộc châu tự trị Lâm Hạ Hồi tộc; Lan Châu (3); Thành Quan, Lan Châu; Tây Cố (2); Cổ Lãng, Vũ Uy; Thiên Thủy (3); Khánh Dương; Vũ Uy; Lương Châu, Vũ Uy; Kính Xuyên, Bình Lương.

Nhóm học Pháp ở: Lan Châu; Tây Cố.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431634.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share