[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Đông (5); Tảo Trang; Phúc Sơn, Yên Đài; Khúc Phụ; Thái An; huyện Quan, Liêu Thành (2); Tê Hà, Yên Đài; Vinh Thành, Uy Hải; Uy Hải (2); Nhật Chiếu; Đông Doanh; khu Chu Thôn, Tri Bác; Tê Hà, Yên Đài; Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài; Tri Xuyên.

Nhóm học Pháp ở: Phúc Sơn, Yên Đài; Thái An; Lai Sơn, Yên Đài; Trì Bình, Liêu Thành; Nghi Nguyên, Tri Bác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431649.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share