[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hà Nam (3); Lâm Châu, An Dương; Đường Hà; Chu Khẩu; Lạc Dương, Chu Khẩu; Thương Khâu; Bộc Dương (4); Tiêu Tác; Bình Đính Sơn (2); Đồng Bách, Nam Dương; Nam Dương; huyện Trấn Bình, Nam Dương; An Dương; một thôn mới ở Hà Nam; Vũ Châu, Hứa Xương; huyện Kỷ, Khai Phong; Bình Đính Sơn; Đan Thành, Chu Khẩu.

Nhóm học Pháp ở: Bộc Dương, An Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431654.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share