[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hồ Bắc (2); Hán Dương; Vũ Xương, Vũ Hán (2); Hoàng Thạch; Tùy Châu (3); Vũ Huyệt, Hoàng Cương; Vũ Hán; Tây Hồ (2); Công ty Tập đoàn Cục Đường sắt Vũ Hán; Nghi Xương; Trúc Sơn, Thập Yển; Nhà máy điện Cát Châu Bá, Tập đoàn Cát Châu Bá ở Nghi Xương; Thiên Môn; Tương Dương; Xích Bích, Hàm Ninh (2).

Nhóm học Pháp ở: Vũ Xương, Vũ Hán; Tây Hồ; Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431655.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share