[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Liêu Ninh; Tụ Nham, An Sơn (3); Tân Tân, Phủ Thuận; Phủ Thuận (3); Thanh Nguyên, Phủ Thuận; Phụ Tân; Doanh Khẩu; Đan Đông (2); Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; An Sơn (2); Thiết Tây, An Sơn; Phụ Tân; Chương Vũ, Phụ Tân; huyện Liêu Dương, thành phố Liêu Dương; Thiết Lĩnh; Thanh Hà, Thiết Lĩnh.

Nhóm học Pháp ở: Bá Ngư Khuyên;  Đan Đông (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431658.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share