[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tứ Xuyên (4); Phàn Chi Hoa; Quảng An (2); Miên Dương (3); Thập Phương, Đức Dương; thị trấn Đại Trúc, thành phố Vạn Nguyên, Đạt Châu; An Cư, Toại Ninh; huyện Mễ Dịch, Phàn Chi Hoa (2); Toại Ninh (3); Lãng Trung, Nam Sung; Thành Quan, Nhạn Giang, Tư Dương; Mi Sơn; trấn Lý Độ, Gia Lăng, Nam Sung; Khai Giang, Đạt Châu.

Nhóm học Pháp ở: Nghi Tân; huyện Mễ Dịch, Phàn Chi Hoa (2); Quảng Hán, Đức Dương (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431665.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share