[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Chu Châu (5); Nhạc Dương; Thiệu Đông (4); Linh Lăng, Vĩnh Châu; Sâm Châu; Hành Dương (2); Thạch Cổ (3); thành phố Lãnh Thủy Giang, Lâu Để; Nhạn Phong, Hành Dương (4).

Nhóm học Pháp ở: Nguyên Giang, Ích Dương; Thiệu Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431656.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share