[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Đông (3); Yên Đài (3); Tế Ninh; Thạch Đảo, Uy Hải (3); Lai Dương, Yên Đài (2); Uy Hải; Chiêu Viễn, Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài; Vinh Thành; Đông Doanh; Tiết Thành, Tảo Trang; Chi Phù, Yên Đài; Liêu Thành; Tế Ninh.

Nhóm học Pháp ở: khu phát triển Yên Đài; Tế Ninh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431667.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share