[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp các ngành nghề dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Hệ thống Cung tiêu huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; ngành Kiến trúc tại Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; cục Công trình đường Sắt số 11 (02); công chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; ngành Lâm nghiệp khu tự trị dân tộc Triều Tiên tại tỉnh Cát Lâm; ngành Truyền thông tại Côn Minh, Vân Nam; ngành Vệ sinh tỉnh Vân Nam; ngành Tài vụ Sơn Đông; tập đoàn Tân Quáng thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông (02); ngành Y quận Bắc Giang, thành phố Trùng Khánh; nhà máy ô tô thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; cục Lâm nghiệp Lâm Khẩu, thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang; mỏ dầu Thắng Lợi (02); ngành Xuất bản Đại lục; công ty Hóa chất và Xăng dầu Trung Quốc tại Sơn Đông; điểm sản xuất tư liệu gia đình tại mỏ dầu Thắng Lợi, Sơn Đông; nhóm học Pháp tại một bệnh viện ở Bắc Kinh; ngành Truyền thông Bắc Kinh; đệ tử Đại Pháp làm nông nghiệp tại Hổ Lâm, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; một người thân đệ tử Đại Pháp ngành sản phẩm Hóa dầu Sơn Đông; ngành Kiến trúc tại Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; cục Công trình thứ 11 Trung Thiết; ngành Lâm nghiệp tỉnh Vân Nam; nhóm học Pháp ngành sản phẩm Hóa dầu Hà Bắc; ngành Đường sắt thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431486.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share