[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp các ngành nghề dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Ngành Bảo hiểm tỉnh Giang Tây; ngành Thủy điện tỉnh Giang Tây; ngành Bưu chính, Lâm nghiệp, Tài chính, Thủy điện, Bảo hiểm, ngành vệ sinh Y tế tỉnh Giang Tây; đệ tử làm nông nghiệp tại núi Bảo Tuyền, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang (02); đệ tử Đại Pháp và mẹ là đồng tu tại mỏ dầu Thắng Lợi; cục Lâm Nghiệp Hạc Bắc thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang (02); mỏ dầu Trung Nguyên; ngành Chế tạo máy Đại lục; mỏ dầu Thanh Hải; một nhóm học Pháp làm nông nghiệp tại núi Bảo Tuyền, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang; ngành Xuất bản Đại lục; 7 đệ tử Đại Pháp ngành Hàng không tại quận Hải Điến, Bắc Kinh; ngành Vệ sinh Y tế thành phố Trùng Khánh; mỏ đầu Thắng Lợi; ngành Thiết bị y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp mỏ than tập đoàn Duyện Quáng Bắc Túc; Tập đoàn Duyện Quáng thành phố Trâu Thành tỉnh Sơn Đông (02); đệ tử Đại Pháp trong gia đình ba người tại Đại Liên, Liêu Ninh; ngành Y tế quận Phòng Sơn, Bắc Kinh; ngành Vật liệu xây dựng thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang; cục Lâm nghiệp Hoa Nam thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; ngành Vệ sinh huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; một nhà máy hóa chất tại Vĩnh Hưng, Sâm Châu, Hồ Nam; ngành Truyền thông thành phố Bắc Kinh; mỏ dầu Liêu Hà tại Hưng Long Đài, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh; mỏ dầu Thắng Lợi tại Đông Doanh, Sơn Đông; hệ thống Bệnh viện Bắc Kinh; ngành Kiến trúc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; mỏ dầu Trung Nguyên, Bộc Dương, Hà Nam; ngành Thuế tại Trung Quốc Đại lục; một đệ tử làm nông nghiệp tại thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-34条–431552.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share