[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Quận Xương Bình, thành phố Bắc Kinh; Ngũ Thường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (02); Trung Quốc Đại lục (02); Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; quận An Ninh, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc; Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (02); thành phố Đại Liên, tỉnh Sơn Đông; Hoài Hóa, Hồ Nam; tỉnh Sơn Đông; một đệ tử Đại Pháp mới trẻ tuổi học Đại học Thượng Hải; quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; Liêu Ninh; thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; thành phố Chu Khẩu, Hà Nam; thành phố Tam Hà, Lang Phường, Hà Bắc; Hồ Nam; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; thành phố Trùng Khánh; đệ tử Đại Pháp là giáo sư tại đường Lĩnh Đông, quận Nhị Đạo, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; tỉnh Quảng Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431570.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share