[MINH HUỆ 21-09-2021] Người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Người thân đệ tử Đại Pháp tại Hứa Xương, Hà Nam; đệ tử Đại Pháp tại quận Từ Thủy, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; người thân đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên; cha con họ Triệu tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp và người thân  tại Mễ Dịch, Tứ Xuyên; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp và gia quyến minh chân tướng tại huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; hai người dân minh chân tướng tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; một học sinh minh chân tướng tại Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; đệ tử Đại Pháp nông thôn tại Cao Mật, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; hai mẹ con đệ tử Đại Pháp và người thân minh chân tướng tại Chư Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; đệ tử Đại Pháp tại quận Từ Thủy, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; một người dân Đại lục; thành phố Trùng Khánh; một gia đình 7 đệ tử Đại Pháp và người thân tại Hắc Long Giang; nhân sỹ Đại lục minh chân tướng, kêu gọi chấm dứt bức hại người tu luyện Pháp Luân Công; đệ tử Đại Pháp một nhóm học Pháp và người nhà minh chân tướng tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; đệ tử Đại Pháp và người nhà minh chân tướng tại Đường Sơn, Hà Bắc; đệ tử Đại Pháp và học viên mới tại khu khai phát Thanh Đảo, Sơn Đông; hai mẹ con minh chân tướng tại Hồ Nam; một gia đình ba người minh chân tướng, nhiều năm ủng hộ đệ tử Đại Pháp tại huyện Hội Lý, châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; hai người dân Đại lục; đệ tử Đại Pháp và người thân minh chân tướng tại Thiết Lực, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang; một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi và người thân minh chân tướng tại thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ; đệ tử Đại Pháp và người thân minh chân tướng tại Long Khẩu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; đệ tử Đại Pháp và người thân minh chân tướng tại Hải Phong, Sán Vĩ, tỉnh Sơn Đông; một gia đình tại Du Bắc, Trùng Khánh; người thân đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/明真相世人恭祝师尊中秋好-28条–431571.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share