[MINH HUỆ 21-09-2021] Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao tầng, uy đức vang dội cổ kim, huy hoàng khắp toàn vũ trụ. Vào thời kỳ tối hậu Sư tôn chính Pháp, không ngừng có các học viên mới bước vào tu luyện trong Đại Pháp, đắc được cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp, vinh hạnh vô tỷ. Nhân dịp Tết Trung thu, học viên mới đến từ khắp nơi ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn!

Một học viên mới năm nay 84 tuổi viết: “Con đã bắt đầu đọc cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân của Đại Pháp, nội hàm trong sách con đã dần dần có thể lĩnh hội. Con biết Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu chân chính, người tu luyện cần tu tâm, đó là điều quan trọng nhất. Con tuổi đã lớn, vẫn có thể đắc được Pháp tốt như vậy, quả thực là ân điển mà Sư phụ ban cho con!”

Hai vợ chồng học viên mới ở Bắc Kinh biểu đạt: “Vào thời kỳ cuối Sư phụ đang chính Pháp, hai vợ chồng chúng con có duyên bước vào tu luyện trong Đại Pháp, trở thành đệ tử của Ngài. Chúng tôi nhất định sẽ học Pháp nhiều, tu bỏ nhân tâm và chấp trước, cùng Sư phụ trở về. Cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Lời chúc đến từ các học viên mới đến từ các khu vực và địa khu dưới đây.

Chiêu Viễn thuộc Sơn Đông; quận Vinh Xương thuộc Trùng Khánh; Quý Dương thuộc Quý Châu (2); huyện Khúc Phụ thuộc Sơn Đông; Y Xuân thuộc Hắc Long Giang; huyện Cao Ấp thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (2); Giai Mộc Tư; Thẩm Dương thuộc Liêu Ninh; Lam Phường thuộc Hà Bắc; Hứa Xương thuộc Hà Nam; Yên Đài thuộc Sơn Đông; Trường Xuân; Hô Luân Bối Nhĩ thuộc Nội Mông Cổ; Thượng Hải; quận Giang Bắc thuộc Trùng Khánh, Tứ Xuyên; quận Đại Hưng thuộc Bắc Kinh; Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc; Nam Sung thuộc Tứ Xuyên; Quảng Đông; Nam Kinh thuộc Giang Tô; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên (2); Đan Đông thuộc Liêu Ninh; Cống Châu thuộc Giang Tây; huyện Lai Dương thuộc Sơn Đông; Quảng An thuộc Tứ Xuyên; huyện Mông Âm thuộc Sơn Đông; Uy Hải thuộc Sơn Đông; huyện Vĩnh Cát thuộc Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/得遇万古机缘-大法新学员感恩师尊-431746.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share