[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đông Quang, Thương Châu; nhóm học Pháp ở Đông Quang, Thương Châu; Thừa Đức (3); nhóm học Pháp ở Thừa Đức; Hà Bắc; Hành Thuỷ (4); nhóm học Pháp ở Hành Thuỷ (4); Thương Châu; nhóm học Pháp ở Thành An, Hàm Đan; Phì Hương, Hàm Đan; nhóm học Pháp ở Phì Hương, Hàm Đan; Khúc Chu, Hàm Đan.


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431694.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share