[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Bành Châu (3); Đức Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên; Thành Đô (5); Quận Long Tuyền Dịch; Quận Song Lưu.

Tổ giảng chân tướng: Quận Ôn Giang; Quận Song Lưu; Quận Thanh Bạch; Thành Đô (2); Khu phía Tây Thành Đô.

Điểm sản xuất tư liệu gia đình ở Thành Đô.

Tiểu tổ học Pháp: Hồ Thăng Tiên ở Thành Đô; Khu phía Đông Thành Đô; Khu phía Tây Thành Đô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431375.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share