[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Tế Nam tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Tế Nam (9); Chung cư Thạch Kiều thuộc quận Thiên Kiều (2); Quận Cương Thành (2); Miền núi phía nam Tế Nam; Quận Chương Khâu.

Tiểu tổ học Pháp: Quận Lịch Thành; Quận Cương Thành; Ngoại ô phía nam thành phố Tế Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/济南大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431382.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share