[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Châu tỉnh Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quận Bạch Vân; Quảng Châu (12); Quận Thiên Hà; Quận Việt Tú (2); Quận Hoa Đô.

Tiểu tổ học Pháp: Quận Thiên Hà (2); Quận Việt Tú (2); Quận Phiên Ngung; Quận Tăng Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广州大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431370.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share