[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Trấn Lạp Lâm thuộc Ngũ Thường (2); Huyện Tân; Quận Hô Lan (2); Quận Hương Phường; Quận A Thành; Trấn Cao Lăng; Quận Bình Phòng (2); Quận Nam Cương; Cáp Nhĩ Tân (6).

Tiểu tổ học Pháp: Quận Nam Cương; Quận Song Thành; Quận Hô Lan; Quận Hương Phường.

Điểm tư liệu: Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431357.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share