[MINH HUỆ 21-09-2021] Các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục bị Trung Cộng giam giữ phi pháp tại các nhà tù, trại tạm giam ở khắp nơi cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Các đệ tử biểu đạt: Chúng con tuy bị giam giữ phi pháp trong giam ngục, nhưng chúng con tâm vẫn luôn hướng về chúng sinh, ở trong hắc ngục vẫn gắng làm tốt ba việc. Lao ngục không thể trói buộc tâm tu luyện kiên định của đệ tử Đại Pháp, bức hại không thể ngăn cản đệ tử Đại Pháp thực hiện thệ ước khi hạ thế. Xin Sư tôn an tâm!

Lời chúc đến từ đệ tử bị giam giữ phi pháp tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục.

Tỉnh Cát Lâm; Liêu Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh; Nội Mông; địa khu Thiên Tân; Tô Châu; Thiên Môn thuộc Hồ Bắc; huyện Khai Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên; nhà tù Phạm Gia Đài ở tỉnh Hồ Bắc; Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh; tỉnh Tứ Xuyên; nhà tù Gia Châu ở Tứ Xuyên; huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; nhà tù nhữ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Khải Đông thuộc tỉnh Giang Tô; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Đại Lục; Giang Tây; Bắc Kinh; Kinh Châu thuộc Hồ Bắc; quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; tỉnh Giang Tô; huyện Tốn Khắc thuộc Hắc Long Giang; nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh; nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm; Trường Xuân; nhà tù tỉnh Sơn Đông; nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông; đệ tử đến từ Tam Môn Hạp, tỉnh Hà Nam, bị giam giữ tại nhà tù Tân Hương; quận Hoàng Pha thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; Hắc Hà thuộc Hắc Long Giang; một đệ tử bị giam giữ phi pháp trong hắc ngục đã 19 năm; quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm; thành phố Vũ Hán; thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; Chu Khẩu thuộc Hà Nam; tỉnh Vân Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/迫害阻挡不了坚定修炼的心-431747.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share