[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trì Bình, Liêu Thành; Lai Vu (2); Sơn Đông (3); nhóm học Pháp ở Đông Xương Phủ, Liêu Thành; nhóm học Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Lai Dương, Yên Đài; Phúc Sơn, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Yên Đài; Uy Hải; nhóm học Pháp ở Long Khẩu, Yên Đài; Nhật Chiếu; nhóm học Pháp ở Vinh Thành, Uy Hải; Khúc Phụ; Vinh Thành, Uy Hải; Hải Dương, Yên Đài (2); nhóm học Pháp ở Lai Châu, Yên Đài; Lai Châu, Yên Đài; Lai Sơn; Nghi Nam, Lâm Nghi.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431695.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share