[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hải Dương, Yên Đài (3); nhóm học Pháp ở Hải Dương, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Phúc Sơn, Yên Đài; huyện Đan; Lương Sơn; Nhật Chiếu; Trâu Bình; Truy Xuyên, Truy Bác (2); thôn Chu, Truy Bác; nhóm học Pháp ở Lai Dương, Yên Đài; Phúc Sơn, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Uy Hải; huyện Đan, Hà Trạch; nhóm học Pháp ở Lai Vu; Uy Hải (4); nhóm học Pháp ở Bồng Lai, Yên Đài; Bồng Lai, Yên Đài.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431696.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share