[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Đại Liên (3); Đại Liên (12); nhóm học Pháp ở Sa Hà Khẩu; Cam Tỉnh Tử (2); nhóm học Pháp ở Cam Tỉnh Tử; nhóm học Pháp ở Phổ Lan Điếm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431427.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share