[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Lang Phường (13); Phách Châu (5); Tam Hà; cục đường ống Lang Phường; nhóm học Pháp ở Phách Châu (2); An Thứ (2).


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431431.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share