[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Lai Thủy (02); Các đệ tử ở Bảo Định (07); Vọng Đô (01); Đường Huyền Sơn (01); Một tiểu tổ học Pháp ở Bảo Định (01); Phụ Bình (01); Tây Giao (01); Liên Trì (01); An Quốc (01); Lai Nguyên (02); Huyện Lễ (03); Khu Mãn Thành (02); Huyện Dịch (01); Vọng Đô (01); Trác Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431549.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share