[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vĩnh Cát (01); Đệ tử ở Cát Lâm (10); Một tiểu tổ học Pháp ở Cát Lâm (05); Long Đàm (02); Giao Hà (01); Thư Lan (04); Công Viên Giang Bắc (01); Bàn Thạch (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431553.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share