[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử ở Đại Khánh (12); Đông Phong (02); Đăng Phong (01); Một tiểu tổ học Pháp ở Đại Khánh (01); Một tiểu tổ giảng chân tướng (01); Triệu Châu (01); Một gia đình có 3 đệ tử (02); Đệ tử khu Nhượng Hồ Lộ (03); Hồng Cương (01); Tát Nhĩ Đồ (01); Thừa Tam (01); Long Cương (01); Long Nam (01); Triệu Châu (01); Đệ tử ở thôn mới Hỏa Cự (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431558.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share