[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn tại các tỉnh thành và địa khu sau đây thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Trường Xuân, Cát Lâm; Tứ Xuyên; Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Huyện Liễu Hà, Thông Hóa, Cát Lâm; Huyện Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh; Thấm Dương, Tiêu Tác, Hà Nam; Huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông (02); Miên Dương, Tứ Xuyên; Sơn Đông; Đức Dương, Tứ Xuyên; Hắc Long Giang; Hàm Đan, Hà Bắc; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Định Châu, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Xương Đồ, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh; Thanh Phong Điếm, Định Châu, Bảo Định, Hà Bắc; Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Nam Bì, Thương Châu, Hà Bắc; Huyện Bình Sơn, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Tương Đàm, Hồ Nam; Hà Bắc; Huyện Đông Quang, Thương Châu, Hà Bắc; Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431642.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share