[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Việt Nam và Thái Lan kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Thái Lan (12); Việt Nam; Đà Nẵng, Việt Nam; Bangkok, Thái Lan; Nhóm tham gia hạng mục NTDTV ở Việt Nam; Hà Nội, Việt Nam

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/越南、泰国大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431496.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share