[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tư Dương, Ba Trung, Nhạn Giang, Lãng Trung, Nam Sung, khu Đông Thành, Quảng An, Miên Dương, Nga Mi Sơn, Toại Ninh cùng các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431132.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share